Miło nam poinformować, że „VIRGO” KRYSTIAN NAWROT realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projekt pt. „Zakup urządzeń do produkcji piaskarki kabinowej z autorsko opracowanym zaworem inżektorowym i osłoną segmentową”.

 

Projekt dotyczy zakupu parku maszynowego niezbędnego do produkcji piaskarek kabinowych wyposażonych w innowacyjne rozwiązania: zawór inżektorowy oraz osłony segmentowe, którego celem jest zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego. Projekt obejmuje także zakup strony www, na której Klienci Firmy będą mogli składać zamówienia.

 

Projekt jest zgodny z celami szczegółowymi wyznaczonymi dla osi priorytetowej RPO WŚ 2014-2020 „Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług” oraz z celem działania 2.5 „Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP”. VIRGO poprzez inwestycję w nowoczesny park maszynowy sprzyjać będzie tworzeniu nowoczesnych procesów produkcyjnych, tym samym realizuje wyżej wskazane cele. Projekt umożliwi osiągnięcie głównego celu, którym jest rozwój i podniesienie konkurencyjności Firmy, zasadnicze udoskonalenie piaskarek kabinowych, wdrożenie własnych prac B+R, zwiększenie przychodów, w tym przychodów z eksportu, jak również innowacyjności oraz przyrost zatrudnienia.

 

W rezultacie realizacjiprojektu firma VIRGO wprowadzi do swojej oferty, produkt w postaci piaskarki kabinowej znacząco udoskonalonej o zawór inżektorowy i ochronną osłonę segmentową. Rozwiązanie to będzie stanowiło innowację w skali Europy. W ofercie firmy pojawi się piaskarka o pojemności od 90 litrów do 1500 litrów, podczas gdy dotychczas najczęściej oferowane przez Firmę mają pojemność od 500 litrów do 700 litrów.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 614 216,49 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 392 770,40 PLN